1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Strategie in Beeld (KvK-nummer 57754527 ) en haar opdrachtgever en op alle aanbiedingen die Strategie in Beeld doet.

2. Terminologie

 • 2.1 Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘opdrachtgever’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een opdracht is geplaatst bij Strategie in Beeld en/of aan wie een aanbieding wordt gedaan door Strategie in Beeld.

3. Voorwaarden van opdrachtgever worden uitgesloten

 • 3.1 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere oorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk uitgesloten. Tenzij anders is vereengekomen in de vorm van een door beide partijen ondertekent contract.

4. Correspondentie

 • 4.1 Alle correspondentie vindt plaats via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. Telefonische afspraken zijn niet bindend.
 • 4.2 De opdrachtgever is verplicht om een e-mailadres aan Strategie in Beeld op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten direct aan Strategie in Beeld worden doorgegeven.
 • 4.3 Mail die is verstuurd naar het e-mailadres van de pdrachtgever wordt geacht aan gekomen te zijn.

5. Facturen

 • 5.1 Door het plaatsen van een opdracht gaat een opdrachtgever automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden derhalve niet per post verzonden.
 • 5.2 Klachten over facturen dienen binnen 5 werkdagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
 • 5.3 Na het verstrijken van de in 5.2 genoemde termijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
 • 5.4 Facturen dienen betaald te worden op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Strategie in Beeld binnen is, is de opdrachtgever automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is. De betaaltermijn die Strategie in Beeld hanteert is 14 dagen te rekenen vanaf de dag na datum factuur.
 • 5.5 Indien opdrachtgever in gebreke is, is hij over het penstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 150 euro (zegge honderdvijftig euro).
 • 5.6 Indien Strategie in Beeld kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de opdrachtgever het hogere bedrag verschuldigd aan Strategie in Beeld.
 • 5.7 Strategie in Beeld zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
 • 5.8 Strategie in Beeld zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de opdrachtgever wederom geen gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden zoals vermeld onder 5.6 en 5.7.
 • 5.9 Strategie in Beeld is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, indien de opdrachtgever niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

6. Eigendom

 • 6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom van in een opdracht geleverde adviezen en/ of materialen berust bij Strategie in Beeld of haar licentiegever(s). Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
 • 6.2 Materiaal dat door de opdrachtgever is aangeleverd blijft eigendom van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden

 • 7.1 Opdrachtgever garandeert Strategie in Beeld dat de opdracht die opdrachtgever aan Strategie in Beeld verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.

8. Vrijwaring

 • 8.1 Door het plaatsen van een opdracht vrijwaart opdrachtgever Strategie in Beeld van alle mogelijke boetes opgelegd door instanties, vorderingen van derden en betrekkingen in rechte, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de opdracht en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

9. Opschorting en/of stopzetting dienstverlening

  • 9.1 Strategie in Beeld behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de opdrachtgever op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling conform artikel 5.8 en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
  • 9.2 Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Strategie in Beeld.
  • 9.3 Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

10. Recht om diensten te weigeren

   • 10.1 Strategie in Beeld heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

11. Prijsverhoging

   • 11.1 Indien Strategie in Beeld de prijs van een doorlopende dienst verhoogt, kondigt zij deze prijsverhoging zoveel mogelijk aan uiterlijk 2 maanden voor de verhoging ingaat. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst op te zeggen.

12. Aansprakelijkheid

   • 12.1 Strategie in Beeld aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
   • 12.2 De totale aansprakelijkheid van Strategie in Beeld wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale
    vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 1500 Euro.
   • 12.3 Aansprakelijkheid van Strategie in Beeld voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
   • 12.4 Buiten de in artikel 14.2 genoemde gevallen rust op Strategie in Beeld geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 14.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Strategie in Beeld.
   • 12.5 De aansprakelijkheid van Strategie in Beeld wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Strategie in Beeld onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke
    termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Strategie in Beeld ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Strategie in Beeld in staat is adequaat te reageren.
   • 12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk binnen 3 maanden na het in redelijkheid bekend zijn daarvan schriftelijk bij Strategie in Beeld meldt.
   • 12.7 Opdrachtgever vrijwaart Strategie in Beeld voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Strategie in Beeld geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

13. Privacy en conformiteit Algemene Verordening Gegevensbescherming

   • 13.1 Uw persoonsgegevens worden door Strategie in Beeld slechts gebruikt om contact met je te onderhouden naar aanleiding van vragen, verzoeken of (lopende) opdrachten; Om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving of om gehoor te geven aan een verzoek van een rechtbank of overheidsinstantie; Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding;
    Voor het sturen van marketing-berichten. Deze communicatie kan betrekking hebben op de diensten van Strategie in Beeld; Voor het sturen en betalen van facturen (van onszelf of van onze leveranciers) en om het contract dat wij met jou hebben na te (doen) komen.
   • 13.2 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Strategie in Beeld verstrekt informatie als naam, adres, e-mail, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
   • 13.3 Voor een volledig overzicht op welke wijze uw gegevens worden gebruikt en opgeslagen, verwijst Strategie in Beeld naar de hiervoor pgestelde privacy statement.

14. Wijziging Algemene Voorwaarden

   • 14.1 Strategie in Beeld is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de opdrachtgever rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website (www.sinb.nl) van Strategie in Beeld is daarvoor afdoende. Het is aan Strategie in beeld om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de opdrachtgever.

15. Ontbindende voorwaarden

   • 15.1 Strategie in Beeld is gerechtigd een overeenkomst te ntbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
    – het faillissement van de opdrachtgever wordt of is uitgesproken;
    – opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
    – aan opdrachtgever surseance van betaling verleend is;
    – opdrachtgever de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door
    beslaglegging of een andere oorzaak;
    – Strategie in Beeld gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
    – opdrachtgever handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

16. Recht

   • 16.1 Op alle overeenkomsten tussen Strategie in Beeld en de opdrachtgever en alle aanbiedingen van Strategie in Beeld aan de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
   • 16.2 Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, tenzij Strategie in Beeld ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.